tesko-logo-male

TESKO STEEL Sp. z o.o.
ul. Brzezińska 8a, 44-203 Rybnik
tel.: 32 423 88 78, 32 432 91 31, 32 423 88 69
faks: 32 43 29 120
lp.mo1505826986c.lee1505826986tsoks1505826986et@ta1505826986irate1505826986rkes1505826986

Oddział Warszawa
01-031 Warszawa, Al. Jana Pawła II 61 lok. 312
tel.: 22 636 06 49,
fax: 22 659 30 44

 

Oddział Toruń
87-100 Toruń, ul.Skłodowskiej-Curie 81C
tel./fax: 56 623 49 62

 

Oddział Karviná (Czechy)
Cs.armady 184, 735 51 Bohumin
Ceska Republika
tel.: +420 731 103 277, +420 777 774 595

 

 

tesko-dystrybucja


TESKO STEEL Distributon Sp. z o.o.

ul. Obrońców Westerplatte 26
40-336 Katowice

Sekretariat
Tel. 32 661 09 74
Fax. 32 750 56 95

Dział handlowy
Tel. 32 661 09 70-81
Fax. 32 750 56 95

Warunki współpracy

Zapraszamy do zapoznania z warunkami współpracy z naszą firmą

§ 1 Postanowienia ogólne

Kupujący kupuje towar po cenach i na warunkach wskazanych w ofercie złożonej przez Tesko Steel Sp. z o.o. oraz
w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Tesko Steel Sp. z o.o.. W razie rozbieżności pomiędzy ofertą Tesko Steel Sp. z o.o. a Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Tesko Steel Sp. z o.o. rozstrzygające znaczenie ma oferta Tesko Steel Sp. z o.o. Oferta złożona przez Tesko Steel Sp. z o.o. jest ważna przez okres 3 dni od dnia jej złożenia lub
do wyczerpania zapasów. Oferta nie stanowi rezerwacji materiału.

§ 2 Ceny i płatności

1. Ceny wskazane w ofercie są cenami netto. Do ceny należy doliczyć podatek VAT oraz inne należności publicznoprawne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Warunki płatności:
a) limit ubezpieczeniowy, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej,
b) późniejszy termin zamówienia,
c) termin płatności liczy się od dnia wystawienia faktury VAT,
d) dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Tesko Steel sp. z o.o.,
e) koszty przelewu ponosi Kupujący,
f) w przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie Tesko Steel Sp. z o.o. przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych, a także skorzystania z innych uprawnień przepisanych prawem,
3. Inne warunki płatności niż określone w ust. 2 powyżej wymagają ustanowienia zabezpieczeń wskazanych przez Tesko Steel sp. z o.o. oraz jego wyraźnej zgody, bądź dokonania przedpłaty w wysokości 100% ceny zamówienia.

 § 3 Dostawy

1. Podstawową formą sprzedaży jest wydanie towaru w siedzibie Tesko Steel Sp. z o.o. chyba, że strony postanowią inaczej z zachowaniem postanowień § 1oraz § 5 ust. 1. W takim przypadku zastosowanie znajdują dalsze ustępy niniejszego §.
2. Towar jest dostarczany w terminach i na adres wskazany w ofercie Tesko Steel Sp. z o.o. na warunkach INCOTERMS 2010.
3. Tesko Steel Sp. z o.o. nie odpowiada za opóźnienia w dostarczeniu towaru, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Tesko Steel Sp. z o.o. W szczególności przez takie okoliczności rozumie się siłę wyższą jak trzęsienie ziemi, katastrofy naturalne lub przemysłowe, strajk, opóźnienia u dostawcy.
4. Tesko Steel Sp. z o.o. może dostarczyć towar swoimi środkami transportu, lub za pośrednictwem przewoźnika lub spedytora.
5. Zwłoka Tesko Steel Sp. z o.o. w dostarczeniu towaru uprawnia Kupującego do odstąpienia od realizacji zamówienia w części towaru w zwłoce, przy czym przed skorzystaniem z tego prawa Kupujący jest zobowiązany pisemnie wezwać Tesko Steel Sp. z o.o. do dostarczenia towaru i wyznaczyć w tym celu dodatkowy odpowiedni termin z zastrzeżeniem, iż w razie uchybienia dodatkowemu terminowi Kupujący będzie uprawniony do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, w części towaru którego zwłoka dotyczy.

§ 4 Przyjęcie towaru i reklamacje

1. Kupujący jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu oraz do niezwłocznego powiadomienia Sprzedającego o wykrytych w trakcie tego badania niezgodnościach.
2. Reklamacje dotyczące jakości towaru muszą być zgłoszone niezwłocznie, lecz nie później niż siedem dni od daty odbioru towaru.
3. Reklamacje dotyczące ilości towaru muszą być zgłoszone niezwłocznie, lecz nie później niż jeden dzień od daty odbioru towaru.
4. Reklamacje będą rozpatrywane tylko co do towarów w stanie takim jak zostały dostarczone, dodatkowo nieuszkodzonych.
5. Warunkiem rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jest dostarczenie przez Kupującego pisemnie lub mailem lub faxem:
a) krótkiego opisu przyczyny reklamacji – wady materiału, braku ilościowego lub jakościowego
b) dokumentacji zdjęciowej.
6. Jeżeli reklamacja okaże się bezzasadna koszty postępowania reklamacyjnego obciążają w całości Kupującego.
7. W przypadku zasadności reklamacji uzasadnione i udokumentowane koszty postępowania reklamacyjnego obciążają w całości Sprzedającego.
8. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowego uregulowania zapłaty za dostarczony materiał.
9. Tesko Steel Sp. z o.o. zastrzega sobie tolerancję ilościową zgodną z tolerancją ilościową potwierdzaną przez hutę w realizacji zamówienia w zakresie +/- 10 %.
10. Wymagania dotyczące parametrów technicznych, jakościowych, atestów i certyfikatów winny być określone przez Kupującego w sposób wyraźny oraz wprost w zapytaniu ofertowym, w odpowiedzi na które Tesko Steel sp. z o.o. przedstawia ofertę.
11. Atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające jakość towaru dostarczane są wraz z dostawą towaru lub niezwłocznie po realizacji dostawy.
12. Niespełnienie warunków o których mowa w ust. 1-5 może skutkować odmową uznania reklamacji w zależności od decyzji Tesko Steel sp. z o.o.
13. Wyłącza się odpowiedzialność Tesko Steel sp. z o.o. z tytułu rękojmi.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

1. W razie nieważności któregokolwiek postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży Tesko Steel Sp. z o.o. pozostałe postanowienia pozostają w mocy, a postanowienie nieważne zostanie zastąpione postanowieniem o treści najbardziej do niego zbliżonej.
2. Ogólne Warunki Sprzedaży są dostępne na stronie internetowej Tesko Steel sp. z o.o. www.teskosteel.com.pl w zakładce Ogólne Warunki Sprzedaży i są udostępniane w taki sposób, aby Klient mógł je przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.
3. Zmiana postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży Tesko Steel Sp. z o.o. jest możliwa z ważnych powodów według uznania Tesko Steel sp. z o.o. i następuje poprzez publikację treści zmian oraz tekstu jednolitego [uwzględniającego zmiany] na stronie internetowej www.teskosteel.com.pl w zakładce Ogólne Warunki Sprzedaży i jest skuteczna do umów zawartych po wejściu w życie zmian.